Разликата между знание и откровение
Началото на заблудата
Филипяни 3:4-9
Основата на откровението
Важните условия за откровенията
Лични опитности
Римляни 10:17
Галатяни 3:2
Йоан 4:24
Духът и истината
Законничество и врачуване
Ключът към баланса
Йоан 3:30