Домашната група е привилегия за хора, които са членове на ХЦ „Реформация“ и показват вярност към църквата и съпричастност към видението и или новоповярвали. Тези хора са поканени лично от лидерите на църквата за период, в който се счита, че това ще бъде подходящо и полезно за тях.

Формата, структурата, стратегията и състава на домашната група подлежи на модификации според водителството, което Бог ни дава, резултатите, специфичността на ситуацията и индивидуалните нужди и темпове на растеж.

Домашната група не се посещава само с цел общение и приятно прекарано време с приятели, въпреки че това са важни последици от нея. Основната цел на домашната група е всеки член в нея да расте и да достига пълнолетие в Христос чрез осигуряване на безопасна приятелска среда, свободно изразяване на лично мнение, провокиране на адекватни дискусии, лидерско съветване, любов, поучение, молитва, корекция и други видове инвестиция в него. Всеки член на домашна група е длъжен сам да осъзнава целта и да се стреми към нея със всичко от себе си.

Домашната група се провежда веднъж седмично и трае 2 часа. Всеки от членовете осъзнава важността на домашната група за своя победоносен християнски живот и подрежда приоритетите си по такъв начин, че да присъства по възможност всеки път и да бъде там наврем.

Материала и дискусиите, които се провеждат в домашната група са специално подбрани да бъдат в синхрон със сезона в църквата и посоката, в която Бог работи в нашето общество в момента. Именно за това присъствието е важно и отношението към нея трябва да бъде сериозно и отговорно.

В домашната група има ред и дисциплина. От всеки член на групата се очаква да почита лидера на групата като авторитет и да уважава останалите членове. Всеки участник е свободен да изразява себе си без да прекъсва друг.

В групата би трябвало да цари атмосфера на доверие и приятелство. За това е отговорен на първо място лидера, но и всички останали. Участниците се стремят да си показват любов и състрадание, да бъдат приятелски настроени и добронамерени един към друг и готови да си окажат помощ и да приемат помощ.

В групата се спазва поверителност. Всеки участник е длъжен да пази в тайна споделената от останалите лична информация и да не я обсъжда дори и с друг член извън време на група.

Участниците в групата се очаква да бъдат открити, честни и искрени. Те се стремят да преодолеят срам, страх и всякакви други крепости и да споделят личните си мисли и позиции по обсъжданите въпроси свободно. Целта на дискусиите не е да показваме знания и мъдрост, а да растем. Това няма как да стане, ако сме затворени и не допускаме останалите до себе си.

Когато в някой възникне въпрос, неразбиране или несъгласие относно нещо, казано от лидера или друг участник, той може и би трябвало спокойно да го изрази, за да бъде изяснен. Въпроси могат да се задават по всяко време и те се насърчават, тъй като помагат за правилния ни растеж.

Участниците не задържат нищо един против друг. Ако възникне ситуация, в която някой е наранен, ядосан, онеправдан, тази ситуация се представя пред лидера и се решава в групата. Всеки участник трябва да си тръгва от група с чиста съвест и без да задържа никакво огорчение, неразбиране или обида в себе си. Ако член на групата има проблем с лидера, се опитва да го разреши с лидера. Ако лидера отказва да приеме, члена трябва да се отнесе към пасторите и църковния екип.

Мотива на всеки член за участие в домашната група трябва да бъде копнеж за по-дълбоко посвещение на Бог, свят живот, духовен растеж и пълнолетие, ученичество, оказване на влияние върху обществото, обучение и изграждане на правилни взаимоотношения.